பாலக்கோடு > கழிவுநீர்

சம்பந்தமாக எந்த புகாரும் இல்லை