புகார் அளிக்க

1வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மின்சாரம்

மின்சாரம்

குப்பை

குப்பை

பூங்கா

பூங்கா

சாலை

சாலை

கழிவுநீர்

கழிவுநீர்

போக்குவரத்து

போக்குவரத்து

தண்ணீர்

தண்ணீர்

மற்றவை

மற்றவை

2இருப்பிட விவரங்கள்
*
*
*
3உங்கள் புகாரின் விவரங்கள்
*
*
file name
x
4உங்கள் விவரங்கள்
*
*
சமர்ப்பிக்க