நெட்டப்பாக்கம் > தண்ணீர்

சம்பந்தமாக எந்த புகாரும் இல்லை